Poradenská činnost

Každý, kdo vychovává, se někdy může ocitnout v situaci, kdy se vynoří pochybnosti či nezodpovězené otázky.

Je určena rodičům, rodinným příslušníkům i učitelům a vychovatelům.
Společně s Vámi se pokusíme najít nejlepší způsob, jak rozvíjet individuální schopnosti dítěte, jak porozumět jeho zvláštnostem a jak zvolit vhodný výchovný přístup.
V případě Vašeho zájmu jsme schopni zprostředkovat kontakty na další pracoviště (lékaři, sociální a právní služby, školská zařízení atd.)
Naše poradenská služba je poskytována zdarma.

Speciálně pedagogické centrum

Speciálně pedagogické centrum (SPC) zajišťuje komplexní péči o klienty MŠS a SPC podle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Od počátku se profilovalo jako odborné poradenské pracoviště pomáhající klientům s výběrem odpovídající formy rozvoje jejich schopností a integrace do kolektivu běžných škol za splnění předem stanovených podmínek.

Speciálně pedagogické centrum bylo založeno v roce 1990 a sídlí v příjemných prostorách mateřské školy speciální Sluníčko. Je určeno všem věkovým kategoriím, ale převážně dětem předškolního a mladšího školního věku spolu s jejich rodiči.

Plní diagnostickou funkci určenou pro rodiny s dětmi, školy (MŠ, ZŠ), zdravotnická zařízení a denní stacionáře. Péče o klienty SPC vychází s podrobného seznámení se s jejich životní situací i v širším sociálním kontextu.

Zabezpečuje poradenské, terapeutické a metodické činnosti pro děti a žáky se specifickými potřebami, jejich rodiče a pedagogické pracovníky. Včetně speciálně pedagogické výchovně vzdělávací činnosti spojené s psychologickými aspekty odborné péče.

Týmová péče je poskytována psychologem a speciálními pedagogy - logopedem a psychopedem. Jedná se o ambulantní bezplatné zařízení.

Našimi klienty jsou

děti:

dospělí:

Konkrétní činnosti SPC

Depistáže:
Mezi hlavní činnosti centra patří cílené vyhledávání dětí s různými typy obtíží v běžných MŠ, ZŠ i rodinách. Zahrnuje nejen orientační vyšetření schopností dítěte, ale i jeho pozorování ve skupině vrstevníků a následné konzultace s třídními učitelkami a rodiči. O každém dítěti je pečlivě vedena dokumentace, na jejímž podkladě dochází k dalším rozhodnutím v péči o něj.
Návštěvu SPC si může ředitel zařízení domluvit telefonicky, vždy je však nutný písemný souhlas rodičů vyšetřovaných dětí.

Integrace

Dle školského zákona, vyhlášky číslo 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních podle § 116 zpracovává odborné podklady pro integraci žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním a pro jejich zařazení a přeřazení do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací opatření.

Integraci vnímáme jako klíčovou činnost SPC, zajišťujeme individuální i skupinové integrace dětí, rozhodujeme o integraci s podpporou či bez podpory asistenta pedagoga, stanovujeme míru podpory, počet hodin speciální péče a typ a množství kompenzačních pomůcek.

Na integraci pracovníci Centra dohlíží, celkově ji vedou.

 

Ambulantní návštěvy klientů:
Touto formou se provádí speciálně pedagogická a psychologická diagnostika spolu s poradenstvím, nápravou a terapií. Diagnostika nebývá ve většině případů jednorázová, ale spočívá v několika sezeních za přítomnosti rodičů, i bez jejich přítomnosti, aby byla co možná nejobjektivnější. Klienti po předchozím objednání docházejí do zařízení na následnou terapii.

Logopedická terapie je určena dětem s narušenou komunikační schopností. Zahrnuje moderní postupy spojené s komplexním rozvojem schopností. V rámci terapie jsou užívány i speciální logopedické programy.

Psychopedická péče je zaměřena na celkový rozvoj rozumových schopností, zrakového a sluchového vnímání, dále na rozvoj jemné a hrubé motoriky a grafomotoriky. Samozřejmostí je výchovné poradenství a podpůrné vedení rodiny. Opět je využívána celá řada pomůcek včetně počítačových výukových programů.

Psychologická péče je poskytována dětem i dospělým. Skládá se z diagnostiky i psychoterapie
(individuální, arteterapie, muzikoterapie, relaxační techniky). Nabízíme také rodinnou terapii a odborné vedení ve výchově.

Přijímání a adaptace dětí v MŠ speciální Sluníčko:
Na podkladě vstupního vyšetření je doporučeno přijetí dítěte do MŠ speciální. Přijetí vždy předchází různě dlouhé adaptační období (dle potřeb dítěte), na adaptaci a vstupní diagnostice dítěte se pracovníci centra aktivně podílí. Adaptace může probíhat za účasti rodiče ve třídě mateřské školy.

Individuální vzdělávací plány:
Během pobytu dítěte v mateřské škole probíhá speciálně pedagogická a psychologická diagnostika, ta je podkladem individuálního vzdělávacího plánu, který vytvářejí třídní paní učitelky.
Individuální vzdělávací plán respektuje individuální zvláštnosti dítěte a vychází z dosažené vývojové úrovně v jednotlivých oblastech.

Konzultace s pedagogy:
Na poradách i během pracovního dne dochází k vzájemné výměně informací a pracovních postupů mezi pedagogy MŠ speciální a pracovníky Centra.

SPC dále nabízí ředitelům a pedagogům běžných i speciálních MŠ možnost kazuistických seminářů, které se konají pravidelně 1x měsíčně v prostorách SPC.

Osvětová činnost:
Vypracovávání informačních letáků o činnosti centra určených pro širokou veřejnost. Seznamování a nabídka spolupráce běžným MŠ a ZŠ a ostatním zařízením. Kontaktování zdravotníků při přijímání klientů z jejich péče.

Vedení dokumentace:
Je vedena spisová dokumentace klientů v souladu se zvláštním předpisem, včetně základní evidence, záznamu o vyšetření a provedení péče individuální a skupinové péče, záznamy o spolupráci s pedagogy MŠ, ZŠ.

Odborná garance:
Na základě poptávky a našeho personálního obsazení poskytujeme vybraným MŠ (převážně MŠ speciální) pravidelný odborný dohled nad individuálními plány a péčí. Zajišťujeme také logopedické a psychologické vyšetření a terapii. Zároveň zde pobíhá metodické vedení pedagogů při reedukaci.

Výstupní doporučení:
Centrum zpracovává podklady k rozhodnutí příslušných orgánů o zařazení dětí a žáků se specifickými potřebami do škol a školských zařízení. Na základě vyšetření doporučuje odklady školní docházky. Reaguje na vyjádření soudu, sociálně právních institucí a úřadů péče o dítě.
Zpracovává odborné psychologické posudky pro integraci nebo vřazení do příslušného typu zařízení, pro odborné lékaře, OSSZ, soudy, policii, ODP.

Vedení odborné praxe:
Pracovníci SPC umožňují a vedou praxi studentů v odpovídajících profesích.

Podpůrná skupina pro rodiče

Smyslem skupiny, která se schází 1x měsíčně je sdílení zkušeností, prožitků a pocitů, výměna informací a v neposlední řadě emoční podpora. Skupinu mohou navštěvovat oba rodiče nebo jen jeden z nich. Skupina, kterou vede psycholožka SPC, je určena primárně rodičům dětí navštěvujících MŠ speciální Sluníčko a ambulantním klientům SPC, je však otevřena i dalším zájemcům z řad rodičů.

 

Materiální vybavení

Dle aktuálních nabídek doplňuje centrum své pomůcky, „shromažďuje“ propagační materiály firem zabývajících se nákupem didaktických a kompenzačních pomůcek, literatury.
To vše je k dispozici klientům centra podle jejich specifických potřeb.